Billingstadsletta 22
Postboks 115
N-1376 Billingstad

Mer faglig fra oss

Considium – et annerledes konsulentselskap

3 ledertips for håndtering av hjemmekontor og fjernledelse etter korona

6 steg for å identifisere kostnadsdrivere og skape bedre resultater for din bedrift

Vil du bli en bedre prosjektleder? Her er 5 ting du bør gjøre.

Kommunedirektøren har mye å vinne på å få til gode prosesser med økonomiplanen

Kommunene har en økonomisk omstillingsjobb foran seg. Det skyldes blant annet mindre vekst i inntektene enn den vi har hatt de siste årene kombinert med økte utgifter.

Vi har spurt tidligere ordfører i Drammen Tore Opdal Hansen, om å dele noen av sine erfaringer med å bygge prosesser som gir god økonomistyring. Tore satt i førersetet i en periode da Drammen kommune gjennomførte en omfattende og vellykket byutvikling.

 «Nøkkelen var gode prosesser som skapte veivalg med gode beslutninger og bred forankring som stod seg over tid»

Tore Opdal Hansen understreker viktigheten av kunnskapsbaserte beslutninger for å møte de økonomiske hovedutfordringene. Når en ser fremover på mellomlang sikt, begynner de mørke skyene å bli synlige i horisonten. Kommunenes gjeld er økende, rentene kommer til å stige og det forventes en betydelig utgiftsvekst, eksempelvis som følge av økningen i antall eldre over 80 år.

Opdal Hansen oppfordrer politisk og administrativ ledelse til å ta det økonomiske fremtidsvarslet på alvor. Han kommer med tre råd til politisk og administrativ ledelse for å møte framtiden og legge grunnlaget for gode omstillingsprosesser.

1..1   De folkevalgte bør ha en årlig, godt forberedt diskusjon på økonomiplanen
1.2.   Ordfører og kommunedirektør fasiliteter
1.3.   Kommunestyret må få eierskap til prosess og resultat

1.1 De folkevalgte bør ha en årlig, godt forberedt diskusjon på økonomiplanen.

Det å gå baklengs inn i fremtiden har aldri vært en god løsning. Det bør derfor legges større vekt på økonomiplanarbeidet i kommunene enn det som gjøres i dag. Dette arbeidet kan godt skilles fra budsjettarbeidet og like gjerne skje i august/september som i november/desember.

Det må legges opp til gode prosesser som de folkevalgte føler eierskap til. Da må de trekkes inn i arbeidet. Det vil også gi en annen, mer forutsigbar, budsjettbehandling, når de langsiktige linjene er lagt gjennom en økonomiplan.

1.2 Ordfører og kommunedirektør fasiliteter

Ordfører og kommunedirektør legger sammen grunnlaget for gode prosesser for å sikre gode, kunnskapsbaserte beslutninger. Ordfører styrer fremdriften i møtene med faglig innledning fra administrativ ledelse.

Opdal Hansens erfaring er at denne arbeidsformen gir prosesser med god forankring og resultater. Byutviklingen i Drammen kommune var bygd på et slikt samarbeid mellom politikk og administrasjon. Det ble skapt bred enighet rundt kommuneplaner, sentrumsplan, sektorplaner innen omsorg og skole og enstemmighet på reguleringsplanen for 10 milliarders investering i jernbane gjennom byen.

1.3 Kommunestyret må få eierskap til prosess og resultat

Når en sak kommer til endelig behandling, har det stor betydning hvordan prosessen har vært i forkant. Tryggheten og innfallsvinkelen til de folkevalgte blir en annen dersom det har vært en bred prosess kontra om det har vært mer vanlig saksutredning fra kommunedirektør med invitasjon til å fatte vedtak. Motsetninger bygges ned gjennom gode prosesser. Gjennom gode prosesser kan enigheten om veivalg stå lenge.

 

 Kommunene trenger beslutninger med god og bred politisk forankring i tiden som kommer.

 

Lurer du på noe eller ønsker du et uforpliktende møte?

Vi er et selskap med dyktige fagpersoner med mye erfaring innenfor vårt område.