Billingstadsletta 22
Postboks 115
N-1376 Billingstad

Mer faglig fra oss

Considium – et annerledes konsulentselskap

3 ledertips for håndtering av hjemmekontor og fjernledelse etter korona

6 steg for å identifisere kostnadsdrivere og skape bedre resultater for din bedrift

Vil du bli en bedre prosjektleder? Her er 5 ting du bør gjøre.

Hvordan etablere bærekraft som et konkurransefortrinn?

Bærekraftig forretningsutvikling: Fra en utfordring for de største selskapene, til en nødvendighet for selskap av alle størrelser. Er du rigget for fremtiden?

Krav om bærekraftige handlinger og dokumentasjon øker stadig, og med akselererende hastighet. Har du ikke startet enda, eller henger etter, er det på tide å få opp farten. Verdiskapende bærekraftig fokus bør være bærebjelken i enhver selskapsstrategi.

En bærekraftig holdning er å være best mulig forberedt på fremtiden og unngå at selskapet havner i en forvitringsprosess. Unn deg selv og dine kolleger å oppleve entusiasme og stolthet ved å være i front med satsingen på bærekraft, fremfor å henge etter og føle pisken i ryggen. Jeg lover at det å selv ta grep, forankre ambisjoner med kolleger og måle fremgang skaper engasjement og nytenkning. Det er en gulrot som smaker ekstra godt.

Dersom du ikke er fremtidsrettet kan selskapet gå glipp av viktige kunder, leverandører, samarbeidspartnere, medarbeidere, finansieringsmuligheter og investorattraktivitet. Og føler du pisken er det langt større fare for å trå for sakte og feil, og dermed ikke oppnå hva som kunne blitt gode steg fremover på din bærekraftige vei. Husk gulroten når du skal utarbeide en bærekraftig forretningsstrategi.

Hva betyr det å ha en bærekraftig forretningsstrategi?

Å være bærekraftig handler om å innfri samfunnsnyttige målsettinger som bidrar til FNs bærekraftsmål. En bærekraftig forretningsstrategi sørger for at et selskaps produkter og tjenester bidrar til en bærekraftig utvikling. Her må du balansere økonomi (bli lønnsom over tid), økologi (ivareta jordkloden) og sosiale forhold (ivareta menneskene dine).

For bevisste kunder, samarbeidspartnere og investorer som selv verdsetter et bærekraftig handlingsmønster, er det viktig å legge vekt på kvalitet og åpenhet i selskapsrapporteringen.

ESG (Environmental, Social, Governance) er et rapporteringsrammeverk som benyttes til å evaluere selskap i forhold til hvordan virksomheten presterer, og også avdekke risikoområder i forhold til bærekraft.

E – Miljø
– selskapet utfordres med tanke på å redusere ressursforbruket, klimagassene og håndtere miljørisikoene.
S – Sosiale forhold – selskapet utfordres i forhold til dets sosiale, kulturelle og menneskelige faktorer som mangfold, inkludering og medarbeiderengasjement.
G
Selskapsstyring – selskapet utfordres i forhold til hvordan det drives i form av ledere, styremedlemmer, lederskap med mer og setter søkelys på å unngå ting som bestikkelser, korrupsjon og lobbyvirksomhet.

Regelverket utvikler seg ved å strammes til

Introduseringen av EUs taksonomiforordning fra 2022 er et godt eksempel på en slik tilstramming. Dette er bærebjelken i planen for EUs grønne vekststrategi («EU Green Deal»).

Gjennom tydelige definerte miljømål skal ordningen bidra til en felles forståelse av hvilke investeringer som er bærekraftige. Målsettingen er å flytte kapital og dreie investeringer til mer bærekraftige selskaper og produksjonsformer.

Ved å definere en forretningsstrategi og handle i tråd med EUs miljømål, vil du kunne redusere risiko og oppnå konkurransefortrinn for selskapet ditt. Hva som er bærekraftig vil utvikle seg i tråd med hva som skjer regulatorisk, og hva som etableres som beste praksis i de ulike markedene et selskap befinner seg i.

EUs taksonomiforordning oppleves for mange som noe stort og uoversiktlig. Det vil i fremtiden bli krevende for selskap å forsøke å gjemme seg bort dersom det ikke handler i tråd med definerte miljømål. De seks miljømålene du må forberede deg på er følgende:

 1. Begrensing av klimaendringer
 2. Klimatilpasning
 3. Bærekraftig bruk og bevaring av vann og havressurser
 4. Omstilling til en sirkulær økonomi
 5. Forebygging og bekjempelse av forurensning
 6. Beskyttelse og gjenopprettelse av biologisk mangfold og økosystemer
Hvordan etablere og iverksette en bærekraftig forretningsstrategi?

Hva skal kjennetegne din bedrift utover det å være lønnsom? Hvilke målsetninger skal selskapets arbeid med bærekraft ha?

For å ta ord til handling må definerte bærekraftige målsettinger styre atferd, påvirke strategien, være langsiktig- og leve langt inn i framtiden. Et fremtidsrettet selskap jobber aktivt og kontinuerlig med bærekraftig forretningsutvikling for å øke kundemassen, bygge relasjoner med partnere, beholde dyktige ansatte og tiltrekke seg nye.

Se, og gripe muligheter!

Det å definere hva bærekraft innebærer for virksomheten må gjøres med et utadrettet blikk i forhold til hvilke markeder virksomheten opererer i. Det å forstå og forutsi endringer og behov i et bærekraftig fremtidsbilde, gir anledning til å gripe de muligheter selskapet har.

Innsikt som skaper et vidt og innholdsrikt bilde, et bilde som inneholder et bredt spekter av interessenter vil gi et selskap langt flere muligheter enn et selvportrett. Det er først i et slikt felles bilde et sirkulært samfunn kan bygges. Se, og gripe muligheter har vært mitt mantra som leder av selskap i alle år.
Forstå dine interessenter

I et bærekraftig fremtidsperspektiv er følgende interessenter relevante for selskapet: Kunder, konkurrenter, leverandører, myndigheter, investorer, lokale samfunn, globale samfunn.
Du må forstå hvilke miljømessige og sosiale aspekter som skaper attraktivitet hos de ulike interessentene, og som vil gi ditt selskap langsiktig suksess. Vurder hva som er positive og negative påvirkninger i forhold til dagens ståsted og fremtidige muligheter.

Søk samarbeid i bærekraftsarbeidet

Gevinstpotensialet hentes først ut når selskapet tilrettelegger seg slik at samfunnsnyttige sosiale og miljømessige mål nås i et samspillende fellesskap. For å få til dette er det essensielt å søke samarbeid og partnerskap med relevante aktører som bidrar til å øke kvaliteten i arbeidet. I et samarbeid kan den bærekraftige forretningsutviklingen gå raskere og dermed gi økt forsprang og konkurransekraft.

Bærekraft som kriterier i konkurranser er innarbeidet i mange bransjer, og alle bransjer vil oppleve en ytterligere bærekraftig konkurransevridning. Næringslivet har selv stått i bresjen for denne utviklingen og med «EU Green Deal» vil arbeidet sette ytterligere fart.

 Innovasjon, forretningsutvikling og samarbeid vil øke ved at stadig nye forbindelser opprettes mellom eksisterende og nye organisasjonsnumre. Sørg for at ditt selskap blir en attraktiv partner i «det grønne skiftet».

10 viktige steg for å sikre en bærekraftig vei for selskapet

 1. Definer hva bærekraft innebærer for virksomheten
 2. Definer selskapets fremtidige bærekraftige ambisjon
 3. Involver organisasjonen i alt arbeidet med bærekraft for å sikre en forankret bærekraftig kulturbygging med engasjement
 4. Innlem bærekraft i strategiske målsettinger, forretningsplaner og handlingsplaner.
 5. Benytt bærekraft i praksis i beslutningsprosesser
 6. Integrer bærekraft i virksomhetsstyring og rapportering med tydelige ansvarsområder
 7. Søk samarbeid og partnerskap med relevante aktører som bidrar til å øke kvaliteten i arbeidet og at bærekraftige mål nås
 8. Rapporter fremdrift på bærekraftige mål og relevante kvantifiserbare indikatorer
 9. Kommuniser bærekraftige resultater internt og eksternt
 10. Evaluer arbeidet og iverksett bærekraftige forbedringer

Considium bistår våre kunder med å etablere og iverksette en bærekraftig strategi slik at selskapets konkurransekraft øker. Gjennom målstyring og resultatledelse sikres det at mål nås. Vi kan være en veileder, pådriver og støtte i bærekrafts arbeidet i organisasjonen. Innovasjon for mer bærekraftige forretningsmodeller, tjenester og produkter kan inngå i vårt arbeid.

Lurer du på noe eller ønsker du et uforpliktende møte?

Vi er et selskap med dyktige fagpersoner med mye erfaring innenfor vårt område.