Billingstadsletta 22
Postboks 115
N-1376 Billingstad

Prosjektstyring

For mange prosjekter opplever forsinkelser, merkostnader og kvalitetsproblemer. Konsekvensene av dette er misfornøyde kunder og brukere, frustrerte medarbeidere og ledere, økte kostnader og dermed dårligere økonomiske resultater.

Vår tilnærming og arbeidsform

Vår tilnærming sikrer bedre forutsigbarhet og måloppnåelse i prosjektporteføljer og enkeltprosjekter gjennom en tre-trinns prosess:

Ofte ser vi en eller flere av disse årsakene til at prosjektene ikke går som ønsket:

Hva er det vi gjør

Vår tilnærming til prosjektsikring sikrer bedre forutsigbarhet og måloppnåelse i prosjektporteføljer og enkeltprosjekter gjennom en tre-trinns prosess:

1. Rigging

Målet med denne fasen er å avklare formater, deltagere, frekvens og en prosess tilpasset din kontekst og prosjektets/prosjektenes natur. Vi tar utgangspunkt i overordnede mål og utfordringsbilde for å sikre at vi adresserer det som er kritisk for å lykkes.

2. Etablere styringsplattform – sikre at et godt styringsgrunnlag er på plass

Det handler om å få opp og tydeliggjøre et godt grunnlag å styre ut fra. Her jobber vi sammen med prosjektleder, prosjektledergruppen (i store prosjekt) og prosjekteiere for å tydeliggjøre målene for prosjektet, vi definerer de viktige få milepælene med tydelig eierskap og avhengigheter mellom de og ikke minst så etablerer vi noen klare kjøreregler for hvordan prosjektet skal jobbe sammen for å sikre suksess.

3. Styre gjennom prosjektsikringsmøter

Hensikten med prosjektsikringsmøtet er å enes om hva som skal til for å sikre at milepæler og mål nås slik at prosjektet/prosjektene blir en suksess. 

I møtene brukes energien fremover på hva er det beste vi kan gjøre nå, fremfor å forklare hvorfor avvik har skjedd. Hver enkelt kommer forberedt og synliggjør avvik, trusler og muligheter sammen med forslag til tiltak og beslutninger og behov for hjelp. Jo tidligere problemer og muligheter meldes dess bedre. Da har prosjektet mulighet til å sette inn tiltak tidlig og kontrollert.

I møtet får den enkelte tilbakemedling på sine vurderinger og deltagernes samlede erfaring aktiveres for å enes om gode tiltak og nødvendige beslutninger fattes. 

På porteføljenivå er deltagere prosjekteier, prosjektledere og relevante linjeledere. Fokus er å sikre at enkeltprosjektene og porteføljen samlet levere som avtalt, avhengigheter mellom prosjektene, samt å identifisere systemiske flaskehalser på tvers av prosjektene.

På prosjektnivå er detagere prosjektlederteamet og fokus er å sikre at delprosjektene og prosjektet totalt sett har fremgang og når milepæler og mål, samt avhengigheter mellom delprosjektene.

Vil du vite mer om hvordan vi jobber?

Vi er et selskap med dyktige fagpersoner med mye erfaring innenfor vårt område.

Forutsigbarhet i prosjekter

Prosjektsikring bygger organisasjonens og prosjektenes evne til å å sikre forutsigbarhet underveis og sluttresultat i prosjektene:

Vi har med suksess hjulpet kunder med svært ulike typer prosjekter innen infrastruktur, bygg og anlegg, energi, produktutvikling, forskning, teknologi, IT prosjekter og større organisasjonsutviklingsprosjekter.

Vi hjelper deg til bedre forutsigbarhet og resultater i dine prosjekt

Når vi jobber sammen med våre kunder for å bedre forutsigbarhet, og måloppnåelse i prosjekter er sentrale tema ledelse, samhandling, læring og styring. Portefølje- og prosjektstyring har mange fellesnevnere. Felles for begge er innføring av en ledelsesprosess vi kaller Prosjektsikring. Vi gjør dette på tre ulike nivåer:

Porteføljestyring

Sikre fremdrift og resultat i prosjektene og utvikle læring på tvers av prosjektene i porteføljen

Prosjektstyring

Sikre fremdrift og resultat i et prosjekt, samt utvikle samhandling og læring i prosjektlederteamet

Coaching av prosjektledere

Støtte og sparring til prosjektledere for å utvikle lederrollen til en prosjektleder og hvordan hun/han kan jobbe med teamet sitt og interne og eksterne interessenter for å sikre fremgang og suksess

Bli kontaktet

Fyll ut skjemaet, og du hører fra oss snart.

Kontakt oss