Billingstadsletta 22
Postboks 115
N-1376 Billingstad

Konflikthåndtering

Der to eller flere mennesker er samlet vil det alltid oppstå meningsforskjeller og spenning mellom ulike interesser. Det er sunnhetstegn og er en forutsetning for all utvikling.

3 grep vi hjelper deg med for å håndtere konflikter:

Tilnærming og arbeidsform

Når det oppstår konflikt av noe slag må du ikke vente og se om det går over. Når du merker det og det begynner å komme bekymringsmeldinger må du ta tak i det med en gang. Det kan dreie seg om behov for megling mellom få personer, eller at deler av eller et helt arbeidsmiljø er preget av en konflikt.

De aller fleste miljøer håndterer spenning mellom ulikheter og interesser konstruktivt. Problemene oppstår når enkeltpersoners eller gruppers interesser blir viktigere enn fellesskapets, når særinteresser kommer i veien for og blir større enn målene man skal nå sammen. Konflikten merkes når uenighet og spenning eskalerer og blir følelsesmessig krevende og fastlåst. Og dette går ikke over av seg selv.

Konflikter kan unngås og håndteres når du som leder er tydelig på retning og skaper forutsigbarhet og viser lydhørhet for medarbeiderne. Tydelige avtaler om roller og oppgaver reduserer antakelsene og er viktige bidrag både til å unngå konflikter og til å håndtere dem som er oppstått.

Vil du vite mer om hvordan vi jobber?

Vi er et selskap med dyktige fagpersoner med mye erfaring innenfor vårt område.

Konflikthåndtering – forutsetning og gjennomføring

For å oppnå et godt resultat er forutsigbart og systematisk arbeid som bygger på fire ufravikelige forhold helt avgjørende som forutsetning:

Uansett vil vi starte med å løpe igjennom økonomiprosessene sammen med deg for i felleskap å finne ut hvor skoen trykker.

Vi fasiliterer prosesser hvor vi ønsker at virksomhetens medarbeidere selv kommer med løsningene slik at læring og forankring blir værende i virksomheten. Enkelte analyser, som ABC analyse, utfører vi på vegne av virksomheten.

Vi kobler oss raskt til eksisterende organisasjon og søker å løse oppgavene med minimal tilleggsbelastning på organisasjonen, i en ofte allerede hektisk hverdag.

Beskriv kjennetegnene på at situasjonen løst.

Gjør klare avtaler om rolle- og oppgavefordeling i gjennomføring av håndteringen: Hvem som er ansvarlig for at man kommer fram til en løsning, og hvem som har hvilke roller i gjennomføringen. 

Situasjonen kartlegges, hvem er involvert, hva er utløsende årsak og hva er eventuelt gjort tidligere for å finne løsning. Dette skjer gjennom samtaler med oppdragsgiver og i systematiske intervjuer av de involverte. Hver enkelt gir sin beskrivelse av situasjonen og forslag til hva som kan bringe løsning. Alle aktørene forplikter seg personlig til å bidra til løsning.

Deretter setter vi inn nødvendige tiltak for å få til løsning. Vi må ikke avslutte før varig endring er oppnådd og avtaler om hvordan endringen skal ivaretas.

Dette kan du oppnå med bistand til konflikthåndtering

Fravær av varsling

Misnøye i et arbeidsmiljø kan slå ut i en varsling. Dersom du tar tak og gjennomfører på en ryddig måte, vil sjansen for at det kommer til varsling reduseres eller forsvinne. Varsling er jo som kjent veldig kostbart mht. menneskelige og økonomiske ressurser.

Riktig dimensjonering

Det er viktig at du får involvert dem som er berørte av konflikten. Samtidig må den ikke favne for mange slik at det blåses ut av proporsjoner 

Ryddig og planmessig gjennomføring

Husk at det er mennesker og menneskelige følelser involvert. En konflikthåndtering må være ryddig og fri for antakelser. Alle avtaleforhold må tas hensyn til, ansvars- og rollefordeling må tydeliggjøres, nødvendig informasjon må gis og tidsplaner må følges. Husk at du ikke kan beslutte at en konflikt er over, du må ta nødvendig tid og skritt for å utvikle endringene som må til. 

Varig endring

Husk å sørge for at aktørene inngår forpliktende avtaler om hva som skal til for å sikre at de oppnådde endringene vil vare. 

Bli kontaktet

Fyll ut skjemaet, og du hører fra oss snart.

Kontakt oss