Drivkraften er å se at team jobber sammen mot fastsatte mål for å nå resultater

Arne Martin Nytrøen, Partner/adm.dir.

Vår kjernekompetanse

Resultatledelse

Resultatledelse

Selv om våre rådgivningstjenester dekker et bredt område fra organisasjons- og lederutvikling til prosjektsikring og salg, er det ett område vi i Considium er spesielt opptatt av: Resultatledelse. Resultatledelse vil på ulike måter inngå i alle våre oppdrag.

Å innføre resultatledelse i en organisasjon innebærer å ”oversette” bedriftens strategi og resultatkrav til individuelle resultatkontrakter for ledere og medarbeidere. Hensikten er å skape engasjement og forpliktelse i hele organisasjonen og ikke minst skape en ledelsesprosess som utvikler organisasjonens beslutningsevne og gjennomføringsevne.

Tilnærming og arbeidsform 

Vår tilnærming baserer seg på å benytte enkle og praktiske virkemidler i utvikling av måltall og arbeidsmål. Ofte blir altfor mye tid og energi brukt opp i arbeidet med å utvikle strategier og å sette mål på basis av avanserte analysemodeller. Dette innebærer at vi sitter igjen med et dokument som er akademisk spennende, men lite egnet for praktisk bruk.

Utvikling av resultatledelse er ikke bruk av programvare, lange dager borte på kurs, eller anvendelse av komplekse metoder.  Resultatledelse er utvikling på jobben – sammen med kolleger som har et felles ansvar for å oppnå resultater!

Tjenester
 • Strategiutvikling
 • Utvikling av mål og KPIer
 • Kultur og verdier
 • Internkommunikasjon
 • Resultatsikring
 • Teamutvikling
 • ABC analyser

Ledelsesutvikling

Ledelsesutvikling

Vi vet at de beste resultatene nås når lederutvikling knyttes tett til deltakernes strategiske og operative hverdag, og når deltakerne er aktører og ikke passive tilhørere i sin egen læringsprosess.

Hensikten med Considiums lederutvikling er å styrke ledelseskulturen hos oppdragsgiver i tråd med vedtatte verdier og krav og å skape økt gjennomføringskraft ved å styrke relasjoner og samspill på tvers i organisasjonen.

Fokus for vår lederutvikling vil være å øke bevissthet og ferdigheter knyttet til å lede andre, å lede seg selv og å lede endring.

Tilnærming og arbeidsform 

Vi legger vekt på at lederutvikling skal være knyttet til bedriftens forretningsmessige utfordringer og til reelle forbedringsbehov i organisasjonen. Vi vil i denne sammenheng benytte deltakernes egne hverdagsutfordringer som utgangspunkt for trening og øvelser fremfor generelle case.

I hovedsak vil dette omhandle:

 • Arbeidsprosesser og leveranser (de resultater jeg er ansvarlig for)
 • Kompetanse- og medarbeiderutvikling (de menneskene jeg leder)
 • Kommunikasjon og adferd (jeg som leder)

Vårt grunnleggende prinsipp er at deltakere i et lederutviklingsprogram i hovedsak skal kunne trene på egen arena, dvs. i egen arbeidssituasjon. Fellessamlingene i et slikt program vil utgjøre et ”testlaboratorium” for egen lederadferd. Vi benytter varierte læringsmetoder og -prinsipper, og vi vil skifte mellom bruk av rolletrening, observasjon, tilbakemelding og erfaringsutveksling som videre vil belyses med relevant ledelsesteori. Vår metodikk innebærer at ledere trener i en åpen og støttende dialog på tvers av avdelinger og nivåer.

Tjenester
   • Endringsledelse
   • Strategisk ledelse
   • Operativt lederskap
   • Teamutvikling
   • Kommunikasjon
   • Konflikthåndtering
   • Kultur og verdier
   • Mental trening

Organisasjonsutvikling

Organisasjonsutvikling

For å lykkes med endring og omstilling er en organisasjon avhengig av at dyktige medarbeideres energi og drivkraft kanaliseres i riktig retning og at det utvikles en tydelig bedriftskultur med bevissthet rundt hva som er bedriftens grunnleggende verdier. Det må oppmuntres til ansvar, selvstendighet og kreativitet for å skape handling og for å sikre at relasjoner og samspill mellom mennesker fungerer optimalt.

Enhver organisasjon er etablert for å oppnå spesifikke resultater, og gjennom vår tilnærming tar vi utgangspunkt i virksomhetens overordnede visjon og mål og setter alltid kunden og omverden i sentrum for alle utviklingsaktiviteter.

Tilnærming og arbeidsform

Vår metodiske tilnærming til planlegging og gjennomføring av endringsarbeid er prosessdrevet og ikke ekspertdrevet. Vår arbeidsform baserer seg på å skape en konstruktiv prosess som kombinerer lokal kompetanse med den forståelsen som bringes inn av ekstern erfaring.

Oppsummert bygger vår arbeidsform på:

 • å etablere en felles forståelse for organisasjonskultur og styrende verdikrav
 • å etablere og forankre et godt faktagrunnlag med grunnlag i erfaringsdata
 • å skape felles erkjennelse av behov for endring
 • å forankre mål og hensikt for omstillingsarbeidet hos alle involverte
 • å etablere møtearenaer for problemløsning og beslutningstagning som danner grunnlag for effektiv styring
 • å skreddersy og gjennomføre trening av ledere i forhold til de behov som oppstår underveis
 • å sikre kunnskapsoverføringen mellom konsulenter og foretakets egne ressurser gjennom et tett samarbeid hvor prosessene er eid av de berørte ledere og støttet av konsulenten
Tjenester
 • Omorganisering
 • Fusjoner og Kommunesammenslåing
 • Nedbemanning
 • Konflikthåndtering
 • Kommunikasjon
 • Lean og Kontinuerlig forbedring
 • Kvalitetssikring

Prosjektsikring

Prosjektsikring

Prosjektsikring bygger organisasjonens og prosjektenes evne til å se fremover, løse problemer og utnytte muligheter for å sikre forutsigbarhet underveis og sluttresultat i prosjektene.

I prosjektsikring endres statusmøtet til å bli et styrings- og beslutningsmøte der energien brukes fremover for å sikre at prosjektet har kontroll og tilfredsstillende tiltak på plass, at nødvendige beslutninger tas for å sikre måloppnåelse og at prosjektene får den hjelp de trenger fra ledelse og linjeorganisasjon.

Tilnærming og arbeidsform

Prosjektsikring gir prosjektledelsen en ledelsesprosess og arena for styring og beslutningstaking for å sikre prosjektets resultatoppnåelse:

 • Øker kommersielt fokus og forpliktelse og ansvarstagen i prosjektteamet for egne leveranser og prosjektet som helhet
 • Bedrer håndtering av avhengigheter mellom prosjekter/delprosjekter
 • Bedrer lagånd ved åpen, ærlig og direkte kommunikasjon og at man i fellesskap hjelper hverandre å lykkes
 • Identifiserer flaskehalser og barrierer i etablerte strukturer og arbeidsformer
Tjenester
 • Etablere styringsprosesser og strukturer
 • Nøkkeltall og KPI’er
 • Teamutvikling
 • Veiledning
 • Organisasjonsutvikling

Teamutvikling

Teamutvikling

Teamutvikling

I praksis tas alle vesentligste beslutninger i en organisasjon i team.

 • Styre
 • Lederteam
 • Prosjektteam

Hvor gode resultater som skapes i en organisasjon vil derfor være avhengig av hvor godt mennesker samarbeider og forstår sin rolle i disse teamene.

Considiums erfaring er at et vellykket team særpreges ved:

 1. Kollektivt resultatfokus – forpliktelse mot konkrete felles mål fra den enkelte teamdeltager
 2. Individuelt resultatfokus – forpliktelse for egne leveranser og resultater – uten forbehold
 3. Erkjennelse av gjensidig avhengighet
 4. Verdsettelse av ulik kompetanse og personlighet
 5. Støttende kommunikasjon med ærlige og klare tilbakemeldinger
 6. Samlet opptreden utad
 7. Klare spilleregler

Tilnærming og arbeidsform

Vårt arbeid med å utvikle lederteam og prosjektteam er i liten grad kursbasert, men vil i hovedsak forgå som en integrert del av det arbeidet teamet utfører. Vi legger vekt på å benytte deltakernes egne erfaringer som utgangspunkt for trening og feed-back fremfor prefabrikkerte og generelle case. Vi sørger også for at de resultater teamene skal levere alltid vil være en integrert del av oppdraget.

Som en rød tråd gjennom hele læringsprosessen legger vi et element av resultatledelse. Dette innebærer å skape tydelig forpliktelse i teamet gjennom å utarbeide individuelle arbeidsmål og leveranser, og å sikre systematisk oppfølging av disse på hvert møte. Disse målene vil alltid være direkte relatert til teamets overordnede resultatkrav.

Tjenester
  • Kommunikasjon og atferd
  • Kultur og verdier
  • Utvikling av ambisjoner og mål
  • Resultatsikring
  • Konflikthåndtering
  • Person- og gruppeprofiler
   • Belbin
   • MBTI
   • McQuaig
   • SPGR

Styreutvikling

Styreutvikling

Vi har gjennom vårt arbeid observert et stort forbedringspotensial for styrer. Mange virksomheter gjennomfører ledelses- og ledergruppeutvikling og jobber aktivt med organisasjonsutvikling. Vi ser likevel at gode resultater i en organisasjon i høy grad er avhengig av hvordan styret opererer og hvordan styremedlemmene fungerer sammen.

Styrets oppgaver og rolle er regulert i lover. Dette er godt beskrevet i NUES anbefaling for god eierstyring og selskapsledelse. Likevel er det ofte behov for å gå opp grenser mellom styret og daglig ledelse. Det er viktig å finne den rette balansen mellom kontroll og utvikling. En ubalanse her kan hemme styret i å bidra med verdiskapning for selskapet. Et annet vesentlig tema er samarbeidsforhold og det å opptre som et kollegium. Typiske tiltak som identifiseres i en styreutviklingsprosess er å sikre at alle styremedlemmer bidrar, at sammensetningen i styret tar utgangspunkt i virksomhetens mål og strategier, at styret har ens oppfatning av virksomhetens ambisjon og at eier- og virksomhetsstyring fungere. Ikke minst er det viktig at styret heier på administrerende direktør, heller enn å sette kjepper i hjulene.

Målet med styreutviklingen er å:

For styret: Skape gode premisser for styrets arbeid og klargjøre forventninger og forbedringsområder i styret. Slik kan styret bidra til at selskapets mål nås og dermed sikre verdiskapning for aksjonærene.

For valgkomiteen: Skape grunnlag for å vurdere styrets sammensetning og utviklingsbehov.

For administrerende direktør: Skjerpet bevissthet til styrets forventning og behov til deg som administrerende direktør. Bidra til bedre kvalitet i forberedelser og mer relevant dokumentasjon. Tydeliggjøre beslutningsprosessen i styrene.

Tjenester
   • Styreutviklingsprosesser
   • Styreevalueringer
   • Styrekurs
   • Foredrag