< Tilbake til aktuelt
Aktuelt, Aktuelt – forside

Ledere: Ta mulighetsrommet nå!

Hallgjerd Osnes, partner og rådgiver i Considium.

Nå om dagen står ledere i alle posisjoner, her i Norge og over hele verden, overfor enorme lederutfordringer. En tilstand man i sin villeste fantasi ikke kunne se komme. Dette gjelder næringsliv, offentlige tjenester, forvaltning, politisk ledelse, frivillige og humanitære organisasjoner.

Ledelse på alle nivåer settes nå på prøve. Ordet endringsledelse har aldri hatt større betydning enn i disse tider.

Alle vi som arbeider med ledere og deres organisasjoner ser nå at rådgiving, assistanse/avlastning og omtanke er av stor betydning. Vi i Considium, bedriftsrådgivere og coacher, arbeider tett sammen med våre kunder nå om dagen.

Arbeidsredskapene for tiden er telefonen, nettmøter, mailkorrespondanse og noen ganger to og to med romslig avstand.

Vi ser at behovet for god veiledning med diskusjonspartner er større enn noen gang. At tillitsfulle og samarbeidende allianser mellom coach og ledere genererer energi, mestring og handlekraft. Dette kombinert med gode metoder for ledelse og utvikling av team.

Kjerneproblemene, som ledere møter i denne unntakssituasjonen, kan i generelle vendinger rammes inn i fem ledelsesområder

1. Sikre økonomien

Det er en tung byrde å bære når bedriftens/organisasjonens økonomiske grunnlag faller bort eller svekkes alvorlig.

 1. Hvordan organisere og endre resultatmålene med sårbar likviditet og liten eller ingen omsetning?
 2. Hva innebærer det å måtte sende ansatte ut i arbeidsledighet og permisjoner?
 3. Hvordan sikre økonomien gjennom 2020 slik at bedriften overlever denne krisesituasjonen?

Målrettet ledelse er ledelsesprosesser du og ledergruppen din kan benytte for å håndtere de kortsiktige utfordringene samtidig med det langsiktige – små og store beslutninger som må tas på kort tid.

2. Prioritering 

Det vi ser er at omstillingstakten i seg selv tvinger ledere til å prioritere annerledes enn det som var planlagt. Prioritering er ofte noe det snakkes om, men til tider vanskelig å utføre i praksis. For ikke å ende i kaos og tilfeldigheter nå, kreves det at man foretar en systematisk gjennomgang av oppgavemengden der det er hensiktsmessig å skille mellom:

 1. Oppgaver vi nå må slutt å arbeide med, eventuelt legge vekk for alltid
 2. Oppgaver som må og kan forskyves; legges på vent
 3. Oppgaver som må gjøres; og det nå!

Denne sorteringen er viktig for å unngå uheldige og ødeleggende konsekvenser. Vi kan kalle det en slags hurtigarbeidende ROS analyse. En profesjonell diskusjonspartner med organisasjonskunnskap er i stand til å ivareta dette sammen med lederen.

3. Utforske mulighetsrommet

Dramatikken i nåsituasjonen er av en slik karakter at tiden egner seg spesielt godt til å gjennomføre endringer som lenge har vært ønsket. Endringer som tidligere har ligget innenfor en mer tradisjonell planleggingsfilosofi med lange tidsperspektiv og vanlig treghet ved mennesker og systemer. Slike endringer lar seg gjennomføre nå. Ledere befinner seg i en «turnaround situasjon» som krever «turnaround ledelse». Endringen må skje nå! Hvis ikke kan det få alvorlige konsekvenser for enkeltmennesker og for organisasjonen. For å sitere direktøren ved St.Olavs hospital: «Når situasjonen først er slik den er; da må vi nytte den til å få gjennomført endringer vi lenge har tenkt og ønsket oss!».

Som profesjonelle coacher med mye endringskompetanse ønsker vi å ivareta dette sammen med lederen.

4. Underveislæring

I all lederteori kan kjernen i ledelse sammenfattes i tre forhold:

 1. Forståelse for hva lederrollen innebærer; og hva den krever av adferd i ulike situasjoner.
 2. Ha evne til å ta til seg ny kunnskap; lære og være i kontinuerlig utvikling.
 3. Våge å ta beslutninger der mange dilemmaer må håndteres; handle/sett ut i livet

Alle kriser har læringsmuligheter i seg. Ledelse ved endrede rammebetingelser utfordrer ledere på alle disse tre forholdene samtidig. Det er krevende å stå i dette, men dersom frykt og fortvilelse ikke skal dominere, vil støtte, rådgiving og omsorg være helt nødvendig. Alltid!

Anledningen til å hente ut eget lederpotensiale er aldri større enn i slike krevende tider. Dersom det vesentlige skilles fra det uvesentlige vil opplevelse av mestring og trygghet erstatte uro og kaos. Som menneske er krisehåndtering ledelses-og personlighetsutviklende. I et tillitsfullt «samtalerom» setter leder og coach ord på utviklingspotensialer og selvforståelse.

5. Elefanten i rommet

Alle, både ledere og medarbeidere, er berørt av alvoret i denne «nye normaliteten». Under slike forhold kommer mange verdimessige uenigheter og konflikter frem i dagen. Det er en tid for ettertenksomhet på mange plan. Det som er felles er:

 1. Motsetninger blir mer synlige, men derved også enklere å håndtere.
 2. Betydningen av fellesskapsløsninger er mer fremtredende og viktige for oss. Det er lettere å komme til enighet. Smått forblir smått og stort får den plassen det skal ha.

Konsulenter med erfaringer fra konfliktarbeid kan avlaste og bistå ledere med nyttige og gode løsninger.

 

Les også:

‘Når leder er like redd som alle andre. Om å være rollemodell.’

Ledelse i krisetider

Ta gjerne kontakt med oss!