Problemet

Alt for mange omstillingsprosesser strander på grunn av manglende planlegging og erfaring. Gjeldende lover og avtaler blir oversett eller glemt, involvering av de «riktige» aktørene blir neglisjert, behov for informasjon blir undervurdert og aktiviteter kommer i feil rekkefølge. Følgen blir gjerne større motstand i organisasjonen, ødeleggende konflikter og unødvendig forlengelse av omstillingsforløpet.

Considium tilbyr

Vi tilbyr prosjektledelse av hele omstillingen, trening og støtte til ledere og tillitsvalgte, til medarbeidere som blir berørt og til de medarbeidere som skal bringe bedriften videre etter omstilling.

Trening av ledere

Ledere som er godt forberedt er avgjørende for smidig og ryddig gjennomføring.

I treningen legger vi vekt på:

 • forberedelse til nedbemanning
 • gjennomføring av nedbemanning
 • juridiske forhold
 • den vanskelige samtalen
 • de vanligste fallgruvene

Treningen tar utgangspunkt i den aktuelle omstillingen med diskusjoner, praktiske øvelser, erfaringsdeling og egenevaluering.

Vi tilbyr i tillegg personlig veiledning av ledere gjennom hele omstillingsforløpet.

Individuell outplacement

Outplacement handler om å få hjelp til å finne ny, ønsket jobb raskest mulig. Outplacement kan være del av en sluttpakke i tillegg til f.eks. etterlønn. Programmet gir kandidater verdifull og effektiv hjelp til videre karriere når de må forlate organisasjonen.

Outplacement handler blant annet om:

 • styrke og tydeliggjøre egen spisskompetanse
 • synliggjøre verdier og motivasjon
 • gjenvinne selvtillit
 • aktiv orientering mot ny jobb
 • personlig utvikling

Jobbsøktrening

Vår jobbsøktrening har som hensikt raskest mulig å skaffe ny, ønsket jobb for grupper av overtallige. Treningen går over to til fire dager og kan følges opp med individuelle samtaler.

Vi legger vekt på elementer som :

 • utforske egen spisskompetanse og sterke sider
 • trene på ferdigheter i skriving av CV og søknad
 • få kunnskap om ulike kanaler og strategier for jobbsøking
 • trene på jobbintervjuet

Jobbsøktreningen kan med fordel knyttes til etablering av et jobbsøksenter.

Gjenværende medarbeidere

Vi tilbyr mulighetsseminar og støtte til medarbeidere som skal bringe organisasjonen videre etter omstillingen. Seminaret er også et egnet virkemiddel i forbindelse med endringer som ikke medfører nedbemanning.

Vi vektlegger:

 • redefinering av roller og funksjoner
 • kartlegging av real- og formalkompetanse
 • kartlegging av utviklingsbehov
 • styrke forståelse for bedriftens verdier og strategier
 • fokus på fremtid og betydningen av å skape resultater

Juridisk og økonomisk rådgivning

Under omstilling vil det være behov for juridisk kvalitetssikring. I tillegg oppstår det gjerne usikkerhet rundt personlig økonomi hos berørte medarbeidere. Vi har dyktige samarbeidspartnere på begge områder

Resultat

Gjennom god planlegging og skarpt fokus på gjennomføring bidrar Considium til en ryddig og respektfull omstilling med lavt konfliktnivå. Vår intensjon er at både bedrift og ansatte skal komme styrket ut av omstillingen, hvor både medarbeidere som må forlate organisasjonen og medarbeidere som blir med videre skal kjenne seg ivaretatt.   

Ta kontakt med:

Øystein Glosli – mobil 959 99 155 – glosli@considium.no

Morten Jacobsen – mobil 907 26 740 – morten.jacobsen@considium.no

Karen Johanne Strømstad – mobil 952 36 561 – kjstromstad@considium.no

Vivi-Ann Hilde – mobil 959 79 757 – hilde@considium.no